KARTA ZAPISU DO ŻŁOBKA

NABÓR 2023/24

Nabór do żłobka Alladyn prowadzony jest przez cały czas. Aby zapisać dziecko do naszego żłobka wystarczy wypełnić i przesłać do nas formularz zapisu online. Jeśli masz pytania dotyczące zasad prowadzenia naboru przed wysłaniem formularza skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

  FORMULARZ ZAPISU DO ŻŁOBKA


  Dane osoby wysyłającej formularz

  Imię i nazwisko nadawcy [* pole wymagane]

  Adres e-mail nadawcy*


  Dane dziecka

  Imię i nazwisko dziecka*

  Data urodzenia*

  PESEL dziecka*

  Orzeczenie o niepełnosprawności*

  Rodzeństwo dziecka*

  Miejsce zamieszkania dziecka*

  Gmina

  Miejsce zameldowania dziecka

  Gmina


  Matka, ojciec, opiekunowie prawni

  Imię (imiona) i nazwisko matki

  PESEL matki (jeśli nie nadano - data urodzenia)*

  Telefon kontaktowy matki

  Adres mailowy matki

  Adres zamieszkania*

  Miejsce pracy lub nauki matki

  Imię i nazwisko ojca

  PESEL ojca (jeśli nie nadano - data urodzenia)*

  Adres zamieszkania ojca*

  Telefon kontaktowy ojca

  Adres mailowy ojca

  Miejsce pracy lub nauki ojca


  Informacje o dziecku

  Od kiedy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola

  Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka


  Kto będzie przyprowadzał i odbierał dziecko z przedszkola?


  * Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka na terenie przedszkola, na imprezach i wycieczkach oraz publikowanie tych zdjęć na stronie internetowej przedszkola.

  * Oświadczam , że dziecko nie jest nosicielem choroby zakaźnej.

  * Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji oraz w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki zgodnie z Polityką prywatności.

  * Wyrażam zgodę na prowadzenie badań i pomoc psychologiczno - pedagogiczną mojemu dziecku.

  Powyższe dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych/ Dz.U. Nr 97 z 29 października 1997 r. z późniejszymi zmianami/ i służyć będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci, rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola oraz w zakresie dotyczącym dobra dziecka.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu i aktualizacji danych osobowych przechowywanych w Przedszkolu "Alladyn"