KARTA ZAPISU DO ŻŁOBKA

NABÓR 2020/21

Nabór do żłobka Alladyn prowadzony jest przez cały czas. Aby zapisać dziecko do naszego żłobka wystarczy wypełnić i przesłać do nas formularz zapisu online. Jeśli masz pytania dotyczące zasad prowadzenia naboru przed wysłaniem formularza skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

FORMULARZ ZAPISU DO ŻŁOBKA


Dane osoby wysyłającej formularz

Imię i nazwisko nadawcy [* pole wymagane]

Adres e-mail nadawcy*


Dane dziecka

Imię i nazwisko dziecka*

Data urodzenia*

PESEL dziecka*

Orzeczenie o niepełnosprawności*

Rodzeństwo dziecka*

Miejsce zamieszkania dziecka*

Gmina

Miejsce zameldowania dziecka

Gmina


Matka, ojciec, opiekunowie prawni

Imię (imiona) i nazwisko matki

PESEL matki (jeśli nie nadano - data urodzenia)*

Telefon kontaktowy matki

Adres mailowy matki

Adres zamieszkania*

Miejsce pracy lub nauki matki

Imię i nazwisko ojca

PESEL ojca (jeśli nie nadano - data urodzenia)*

Adres zamieszkania ojca*

Telefon kontaktowy ojca

Adres mailowy ojca

Miejsce pracy lub nauki ojca


Informacje o dziecku

Od kiedy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola

Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka


Kto będzie przyprowadzał i odbierał dziecko z przedszkola?


* Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka na terenie przedszkola, na imprezach i wycieczkach oraz publikowanie tych zdjęć na stronie internetowej przedszkola.

* Oświadczam , że dziecko nie jest nosicielem choroby zakaźnej.

* Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji oraz w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki zgodnie z Polityką prywatności.

* Wyrażam zgodę na prowadzenie badań i pomoc psychologiczno - pedagogiczną mojemu dziecku.

Powyższe dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych/ Dz.U. Nr 97 z 29 października 1997 r. z późniejszymi zmianami/ i służyć będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci, rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola oraz w zakresie dotyczącym dobra dziecka.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu i aktualizacji danych osobowych przechowywanych w Przedszkolu "Alladyn"